You are currently viewing TRAWACO Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

TRAWACO Tổ Chức Thành Công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

hiều ngày 18/06/2020, lúc 13h30 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự trực tiếp tại Đại hội là các Cổ đông đại diện cho 14.470.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Đến dự Đại hội đại hội đồng cổ đông có Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh: Ông Ngô Thanh Nhanh – Trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp – Khoa giáo

 

Điều hành Đại hội có Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ điều hành Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ông Trương Hoàng Diệp – Thành viên HĐQT, Ông Phạm Hữu Ba – Thành viên HĐQT, Ông Ngô Nhựt Ngân người được ủy quyền của ông Huỳnh Văn Nhàn – Thành viên HĐQT.

DSC 0383

Mở đầu Đại hội, Chủ tọa đại hội đã chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và các Cổ đông đã thống nhất và bầu chọn Ban kiểm phiếu.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh đã thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2019 cũng như phương hướng hoạt động năm 2020.


Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2019.

Tại đại hội, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2020; việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán BC soát xét và BCTC năm 2020; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty.

DSC 0389

Đại hội cũng đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại – Nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Phạm Hữu Ba – Thành viên HĐQT (nghỉ hưu từ ngày 01/06/2020) và bầu bổ sung Ông Võ Hoàng Khương làm Thành viên Hội đồng quản trị.


Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, tại phiên thảo luận, đại hội đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Các ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề: về tài liệu đại hội, về nội dung trong báo cáo của HĐQT, về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, về chế độ tiền lương của người lao động.


Chủ tọa đại hội đã trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội một cách thỏa đáng và kết thúc phần thảo luận về các nội dung Báo cáo của HĐQT, BKS, các tờ trình, dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Ông Võ Hoàng Khương được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tổng số phiếu bầu là 13.647.133 phiếu, chiếm tỷ lệ 94,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Bà Đặng Thị Bích Thủy – Trưởng Ban thư ký: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 99,14% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh bế mạc vào lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

DSC 0401