You are currently viewing THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

Qua 06 năm thực hiện giá nước theo quyết định số 2024/QĐ-UBND đến nay đã không còn phù hợp, do các chi phí đầu vào đều tăng hằng năm(như vật tư, hóa chất, xăng dầu, điện, nhân công,…). Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 30/09/2022 về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tải quyết định số 1931/QĐ-UBND tại đây