You are currently viewing Thông báo về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua cầu Long Bình 1

Thông báo về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua cầu Long Bình 1

Căn cứ đề nghị số: 02/ĐN-BQL của Ban quản lý dự án đề nghị về việc ngừng cung cấp nước để đấu nối tuyến ống qua Cầu Long Bình 1, thành phố Trà Vinh. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh sẽ ngừng cung cấp nước các tuyến đường và các khu vực để đấu nối tuyến ống D280.

Trả lời