CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG

  • Công ty rất quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng. Công ty đã và đang phụng dưỡng một bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  • Đóng góp xây dựng nhà tình thương ở địa phương.
  • Công ty có nhận đỡ đầu một xã nghèo (xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), tài trợ 2 bộ máy tính, 500 quyển tập, lưới và bóng chuyền.