You are currently viewing THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông báo tuyển dụng nhân sự; Vị trí làm việc: Kế toán tổng hợp.

Thông tin chi tiết vui lòng xem dưới đây: