Thông Tin Cổ Phần Hóa

 Mọi thông tin, Quyết định và phương án cổ phần hóa, các văn bản pháp luật liên quan đến Cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Trà Vinh sẽ được cập nhật tại đây. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

- Biên Bản Khảo Sát Ý Kiến Cổ Đông Về Mức Chi Trả Lương Ban Kiểm Soát

- Nghị Quyết Phiên Họp HĐQT Lần Thứ I - Nhiệm Kỳ 1

- ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

- Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thành Lập Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh

- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thành Lập Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh


TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

- Giấy Mời Đại Hội

- Giấy Ủy Quyền

- Chương Trình Đại Hội

- Quy Chế Làm Việc

- Báo Cáo Tóm Tắt Quá Trình Cổ Phần Hóa

- Tờ Trình Thông Qua Điều Lệ

- Quy Chế Đề Cử, Ứng Cử, Bầu Cử HĐQT, BKS

- Tờ Trình Số Lượng Ứng Viên HĐQT, BKS

- Tờ Trình Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh 2016

- Tờ Trình Niên Yết Cổ Phiếu

- Tờ Trình Thù Lao HĐQT, BKS

- Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán

- Phiếu Đăng Ký Phát Biểu Cổ Đông


- ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

- MẪU THÔNG BÁO MUA CỔ PHẦN SỐ LƯỢNG LỚN

- THƯ MỜI THAM GIA NHÀ THẦU CHIẾN LƯỢC

- BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU


- PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

- Quy Chế Đấu Giá

- Điều Lệ Dự Thảo Công Ty Cổ Phần

- Quyết Định 2373/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa

- Quyết Đinh 2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp đề cổ phần hóa

- Quyết Định 1525/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa

- Quyết Định 1053/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa

- Quyết Định 636/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Trà Vinh


- GIẤY CN ĐKKD

- BCTC QUÝ 3/2015

- BCTC NĂM 2014 (Đã Kiểm Toán)

- BCTC NĂM 2013 (Đã Kiểm Toán)

- BCTC NĂM 2012 (Đã Kiểm Toán)