Năm 2023

STT Nội Dung Tải File
1 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023 Tải xuống

Năm 2022

STT Nội Dung Tải File
1 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2022 Tải xuống
2 Báo cáo tài chính năm 2022 Tải xuống
3 Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC giảm 10% so với BCTC năm 2021 Tải xuống
4 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 Tải xuống
5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022 Tải xuống

Năm 2021

STT Nội Dung Tải File
1 Điều lệ Công ty Tải xuống
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021 Tải xuống
3 Báo cáo tài chính năm 2021 Tải xuống
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 Tải xuống