You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào lúc 13h00 phút  ngày 29/6/2023, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Điều hành đại hội có(từ trái qua phải) Phó TGĐ Ông Võ Hoàng Khương – Thành viên HĐQT, Ông Ngô Nhựt Ngân- Thành viên HĐQT, Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Ông Nguyễn Văn Quý- Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ông Trương Hoàng Diệp – Thành viên HĐQT.

Đoàn chủ tịch

Mở đầu Đại hội, Chủ tọa đại hội đã sắp xếp nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và các Cổ đông đã thống nhất và bầu chọn Ban kiểm phiếu.

Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2022 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Quang cảnh đại hội.

Tại đại hội, HĐQT đã trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023; Việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh bế mạc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.