You are currently viewing Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước kỳ tháng 12/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước kỳ tháng 12/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước từ ngày 18-25 sang ngày 21-29/12/2023.