You are currently viewing THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG THU TIỀN NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT TẠI NHÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG THU TIỀN NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT TẠI NHÀ

Thực hiên Quyết định số 2090/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/10/2018, quyết định ban hành kế hoạch thực hiện quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và các khoản an sinh xã hội.

Nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh thông báo đến Quý khách hàng về việc Công ty ngưng thu tiền nước bằng tiền mặt tại nhà.