You are currently viewing Thông báo không thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt ở địa bàn xã

Thông báo không thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt ở địa bàn xã

Thông báo không thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt ở địa bàn xã

Theo mục a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020 quy định: “Miễn phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải sinh hoạt của các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã”, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh sẽ không thu phí BVMT nước thải sinh hoạt của Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 07/2020 (căn cứ vào địa chỉ khách hàng đang thể hiện trên hóa đơn tiền nước)

Trong trường hợp địa chỉ thể hiện trên hóa đơn chưa chính xác, Quý khách hàng vui lòng photo quyền sử dụng đất hoặc hộ khẩu tại vị trí lắp đồng hồ và biên nhận / giấy báo tiền nước nộp lại công ty hoặc chi nhánh  / trạm cấp nước tại các thị trấn để điều chỉnh thông tin.

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ:

– Tổ tiếp xúc khách hàng: 02943 840725

– Các chi nhánh:

+ Châu Thành 02943 892299

+ Cầu Ngang 02943 725333

+ Duyên Hải 02943 832198

+ Trà Cú 02943 874119

+ Tiểu Cần 02943 651184

+ Cầu Kè 02943 814299

ThongBao 20200716