SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY:

  • Sản xuất, cung cấp nước sạch cho các đô thị trong tỉnh.
  • Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
  • Xây dựng và phát triển công ty một cách bền vững.

GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY:

  • Hướng tới cộng đồng, nhất là người nghèo.
  • Xây dựng niềm tin và giữ được uy tín của công ty với khách hàng và đối tác.
  • Tin cậy, trách nhiệm, phát triển và hiệu quả.

TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY:

  • Phát huy tốt các nguồn lực.
  • Thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
  • Đảm bảo thoát nước và xử lý nước thải trong thành phố.