You are currently viewing TRAWACO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

TRAWACO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh: Duy trì việc cấp nước cho khách hàng, chất lượng nước được cải thiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022, khôi phục SXKD sau đại dịch Covid-19.

Sản lượng nước sản xuất, tiêu thụ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, UBND tỉnh ban hành tăng giá nước (10/2022) giải quyết nhiều khó khăn trong SXKD của công ty, phát triển khách hàng đạt 3226 hộ đạt 104,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 7,679 tỷ đồng.

Kết quả đầu tư xây dựng-phát triển sản xuất: đầu tư lắp đạt thiết bị phát hiện xử lý Clo rò rỉ, thi công 50.508 mét tuyến ống các loại với tổng trị giá 21,48 tỷ đồng.

Quản lý doanh nghiệp: Thực hiện đúng điều lệ, quy chế quy định và nội dung của công ty, các đơn vị trực thuộc hoạt động ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện các nghĩa vụ tài chính đầy đủ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động

Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch 2023.

Phương hướng nhiệm vụ: Phát huy những thuận lợi năm 2022, duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí tiết kiệm nguyên vật liệu trong kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng khách hàng, phát triển nguồn nhân lực đào tạo đội ngũ NLĐ đủ trình độ, tích cực tham gia đóng góp hoạt động xã hội.

Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Nước sản xuất: 16.030.816 m3; Nước tiêu thụ: 13.674.296 m3; Tổng doanh thu: 145.543 triệu đồng; Tổng chi phí: 132.651 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 12.892 triệu đồng; Bình quân thu nhập > 8.000.000 đồng.

Giải pháp thực hiện: Tập trung phát triển khách hàng, khảo sát tiềm năng phát triển khách hàng; triển khai thực hiện tốt kế hoạch chống thất thu tiền nước; chi nhánh mua bán vật tư phải linh hoạt trong kinh doanh; Tăng cường công tác phòng chống thất thoát nước nhằm giảm tỷ lệ hao hụt; Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng;Tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết khó khăn tình hình tài chính.