You are currently viewing TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TRAWACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 7h30 phút  ngày 26/4/2024, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều hành đại hội có(từ trái qua phải) Phó TGĐ Ông Võ Hoàng Khương (đang phát biểu) – Thành viên HĐQT, Ông Ngô Nhựt Ngân- Thành viên HĐQT, Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ông Trương Hoàng Diệp – Thành viên HĐQT.

Đoàn chủ tịch

Mở đầu Đại hội, Chủ tọa đại hội sắp xếp nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và các Cổ đông đã thống nhất và bầu chọn Ban kiểm phiếu.

Ông Trương Công Chiếm – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 cũng như đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024.

Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nghiêm Ngọc Tiên trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Quang cảnh đại hội

Tại đại hội, HĐQT đã trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;Việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Trả lời